Od 2003 roku zrealizowaliśmy terminowo i w budżecie ponad 70 projektów z zakresu zaawansowanej inżynierii sanitarnej na terenie Warszawy i w jej okolicach, w tym realizacje na stacjach drugiej linii warszawskiego metra.

Ul. Ludwiki

Zadanie polegające na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej oraz sanitarnej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej wraz komorami kanalizacyjnymi oraz ciepłowniczymi w ramach realizacji inwestycji przy ul. Ludwiki, Dzielnica Wola, Warszawa.

Most Gdański

Wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót dla zabudowy koryta balastowego w torze I wraz z nawierzchnią kolejową na tłuczniu oraz robotami towarzyszącymi, związanymi z poprawą bezpieczeństwa na Moście Gdańskim w Warszawie

Stacja C20
Budowa II linii metra w warszawie

Budowa II linii metra w Warszawie– II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21– Wykonanie przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – stacja C20

STACJA C04
BUDOWA II LINII METRA W WARSZAWIE

Wykonanie przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnych na stacji C04 oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na potrzeby zaplecza biurowego biura budowy C04 w ramach realizacji projektu „Budowa II Linii Metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4”

Stacja Grochów
Dzielnica Praga Południe

Przebudowa ul. Przeworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie dróg zewnętrznych  etapu I inwestycji Stacja Grochów  wraz z infrastrukturą  oraz wykonanie  sieci ( wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna wraz ze studzienkami, siec centralnego ogrzewania, sieć oświetleniowa) wraz z przyłączeniami do sieci zewnętrznych dla etapów I,II,III,IV inwestycji Stacja Grochów

Pozostałe realizacje

Zakres prac:

 • wykonanie kolektora sanitarnego DN1000 wraz z komorą roboczą S1, S3, S2
 • wykonanie i montaż komór żelbetowych i studni żelbetowych
 • przełączenie ścieków
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
67

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN1000

2

SZT. KOMÓR ŻELBETOWYCH

Zakres prac:

 • obsługa geotechniczna
 • prace ziemne, w tym zabezpieczenie wykopu wraz z odwodnieniem
 • uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego
 • wykonanie przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej
 • wykonanie żelbetowych komór kanalizacyjnych
 • wykonywanie zamuleń oraz demontaży likwidowanych przewodów
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
195

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN500, DN150, DN110

4

SZT. ŻELBETOWYCH KOMÓR KANALIZACYJNYCH

189

MB SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ DN1600, DN800

159

MB SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN600, DN300, DN200, DN160

150

MB ZAMULEŃ

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
15

MB PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN200

702

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN500, DN400, DN315, DN160

340

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przyłączami
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
25

MB PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DN80

105

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DESZCZOWEGO DN315-160 ORAZ DN75

222

MB SIECI DESZCZOWEJ DN160, DN315 i DN400

371

MB SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN200

365

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
300

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN80/160

11

MB PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DN100/200

20

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN200

855

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ

1298

MB SIECI KANALIZACYJNEJ

Zakres prac:

 • wykonanie tymczasowej sieci c.o.
 • przekładki sieci c.o.
 • przekładki sieci gazowej
 • przekładki światłowodu
 • przekładki kanalizacji teletechnicznej
 • przyłącza wody
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • przyłącza kanalizacji deszczowej, odwodnienie dziedzińców
 • przyłącze sieci c.o.
 • oświetlenie zewnętrzne
 • drogi poza terenem działki
 • wykonanie projektów na powyższy zakres
 • wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
 • wykonanie wszelkich czynności wynikających z dokumentów wystawionych przez gestorów dróg i sieci
200

MB WYKONANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

200

MB PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DN50-100

81

MB PRZYŁĄCZA GAZOWEGO DN90

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do zaplecza budowy oraz docelowych do budynku wielorodzinnego
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
14

MB PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DN80

96

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DN200

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie sieci ciepłowniczej, sieci parowej, zabezpieczenia sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych docelowych oraz do zaplecza budowy, układu drogowego wraz z układem oświetleniowym
 • przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w skrzyżowaniu ulic, sieci telekomunikacyjnej
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
572

MB SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DN500-400

563

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

571

MB SIECI PAROWEJ DN200-40

2255

M2 NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU

2087

M2 CHODNIKÓW

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie trzech zbiorników retencyjnych o pojemności 80,3m3, 135m3 oraz 613m3 wraz z układem pompowym
 • przesadzenie zieleni
 • wykonanie sieci deszczowej
 • wykonanie układu drogowego wraz z układem oświetleniowym
 • odtworzenie nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • obsługa geodezyjna
 • wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej
3

SZT. ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z UKŁADEM POMPOWYM

679

MB SIECI DESZCZOWEJ

1304

M2 JEZDNI ASFALTOWEJ

4843

M2 CHODNIKA

868

MB KABLA OŚWIETLENIOWEGO

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie projektów organizacji ruchu
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
 • wykonanie komór przewiertowych wraz z przewiertem pod ulicą Bartycką
 • wykonanie przewiertu pod siecią ciepłowniczą w rurze osłonowej
 • wykonanie ścieżki rowerowej dwuwarstwowej wraz z korytowaniem i konstrukcją
 • wykonanie chodnika z płyt chodnikowych
 • wykonanie wjazdu wraz z korytowaniem i warstwami konstrukcyjnymi
 • wykonanie trawników
 • wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki i asfaltu w ciągu budowy kanalizacji
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
320

M2 ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

470

M2 CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH

190

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN300

78

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DN200

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z układem wylotowym do kanalu Bródowskiego
 • wykonanie zbiornika deszczowego wraz z układem pompowym
 • wykonanie sieci wodociągowej
 • wykonanie układu drogowego
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokuemntacji powykonawczej
260

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

1

ZBIORNIK PREFABRYKOWANY Z UKŁADEM POMPOWYM

198

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DN200 I 160

Zakres prac:

 • nadzór techniczny gestorów sieci
 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i badań
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • zgłoszenie i wykonanie projektu organizacji ruchu
187

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN150

28

MB PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DN80

Zakres prac:

 • wykonanie pomiarów i badań
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • zgłoszenie i wykonanie projektu organizacji ruchu
 • uzyskanie protokołu odbioru technicznego
58

MB PRZEBUDOWY PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

1204

MB KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO DN300-800

1361

MB PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO DN200

Zakres prac:

 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • demontaż i przekazanie do Veolii sieci ciepłowniczej
 • wykonanie niezbędnych pomiarów i badań
 • zgłoszenie i wykonanie projektu organizacji ruchu
63

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2 x DN200/315

Zakres prac:

 • Wykonanie przebudowy układu drogowego wraz z chodnikami, parkingami oraz docelową organizacją ruchu
 • Wykonanie przebudowy odwodnienia – wpustów deszczowych z przykanalikami
 • Wykonanie przebudowy wodociągu
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego

Zakres prac:

 • demontaż sieci ciepłowniczej wraz z komorą i jej odwodnieniem
 • likwidacja kolizji sieci ciepłowniczej
 • obsługa geodezyjna
 • wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń, prób i protokołów
 • zabezpieczenie kabli i urządzeń energetycznych pod wjazdem
 • zagęszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej
20

MB PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DN160–200

20

MB PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DN80

15

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

157

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN150–125

20

MB PRZYŁĄCZA C.O. DN65

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, obiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • obsługa geotechniczna
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie sieci wodociągowej

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do biura sprzedaży
 • budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
115

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DN160

11

MB PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DN80

181

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN200

186

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zgód, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
394

MB PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

59

MB PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Zakres prac:

 • wykonanie i uzgodnienieprojektu organizacji ruchu
 • rozbiórki nawierzchni i chodników
 • wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
 • demontaż starych sieci ciepłowniczych
365

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

304

MB KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA PP DN315

10

SZT. PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

19

SZT. PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

Zakres prac:

 • nadzór techniczny gestorów sieci
 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • rozbiórki nawierzchni chodników
 • likwidacja wszystkich przyłączy sanitarnych i c.o.
52

MB KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA Ø 300

3

STUDNIE REWIZYJNE DN1200

1

STUDNIA INSPEKCYJNA DN425

96

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN200

66

MB SIECI GAZOWEJ DN160 PE

82

MB SIECI CIECI CIEPŁOWNICZEJ DN2x200/315

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, obiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • obsługa geotechniczna
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie sieci ciepłowniczej oraz przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
333

MB SIECI KANALIZACYJNEJ DN400-200

445

MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DN200, DN160

25

MB PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DN100, DN63

9

MB PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DN65/140, DN50/125

292

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN 100/200, DN 80/160

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, odbiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • obsługa geotechniczna
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
316

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

115

MB PRZYŁĄCZY C.O. DN65 ORAZ DN125

141

MB SIECI SANITARNEJ DN200

630

MB SIECI DESZCZOWEJ DN315, DN200

178

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN100

Zakres prac:

 • uzyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień, obiorów i zatwierdzeń w odpowiednich instytucjach
 • obsługa geotechniczna
 • prace ziemne wraz z odtworzeniem nawierzchni
 • uzyskanie protokolarnego odbioru technicznego i końcowego
 • zdemontowanie starego przyłącza wody
 • usunięcie z wykopu substancji ropopochodnych
 • wykonanie przebudowy wjazdu na teren inwestycji
263

MB PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DN160–200

20

MB PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH DN80