Zadanie polegające na budowie oraz przebudowie sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej oraz sanitarnej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej wraz komorami kanalizacyjnymi oraz ciepłowniczymi w ramach realizacji inwestycji przy ul. Ludwiki, Dzielnica Wola, Warszawa.

Rozpoczęcie realizacji: 2020
Klient: Dom Development S.A.

Zakres prac:

 • prace ziemne, w tym zabezpieczenie wykopu wraz z odwodnieniem
 • wykonanie projektu organizacji ruchu
 • obsługa geotechniczna i geodezyjna obiektu
 • wykonanie budowy przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz teletechnicznej
 • wykonanie komór kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych
 • wykonanie sieci tymczasowych „by-pass”
 • wykonanie przewiertu wodociągowego pod ul. Ludwiki
 • wykonywanie zamuleń oraz demontaży likwidowanych przewodów
 • wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki w ciągu budowy wodociągu
 • uporządkowanie terenu po zakończeniu robót
 • uzyskanie protokolarnego odbioru końcowego
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
565

MB SIECI WODOCIĄGOWEJ DN150

92

MB SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN800

179

MB SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DN400

101

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN500

144

MB SIECI CIEPŁOWNICZEJ DN300